Česky
Kamil Dudka

IFJ 05 (C language)

File detail

Name:Downloadscanner.c [Download]
Location: ifj05 > src
Size:18.5 KB
Last modification:2007-08-29 02:18

Source code

/*
 * Projekt: IFJ05
 * Resitele: xbarin02, xdudka00, xfilak01, xhefka00, xhradi08
 *
 * Soubor: scanner.c - modul lexikalniho analyzatoru
 * Autor: David Barina, xbarin02
 */
 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <stdarg.h>
 
#include "ifj05.h"
#include "scanner.h"
#include "symbols.h"
#include "variables.h"
 
// - interni data -------------------------------------------------------------
 
/***
 * interni data scanneru, typ v .h souboru
 */ 
struct _TScannerData
    {
     FILE *f;
     int line;
     int c;
     PSymbols symbols;
     PConstantTable constants;
     PVariableTable variables;
    };
 
/***
 * TState
 *  stavy konecneho automatu scanneru
 */ 
typedef enum _TState
    {
     sInit,        // pocatecni stav
     sColon,       // nactena :
     sGreater,      // nactena >
     sLess,        // nactena <
     sExcl,        // nacten !
     sLiter,       // nacitani retezce
     sEsc,        // escape sekvence v retezci
     sId,         // nacitani identifikatoru
     sInt,        // nacitany cislice
     sFloat,       // nacitany desetinne cislice
     sExp,        // nacteno e
     sExp2,        // nacitany cislice exponentu
     sSign,        // nacteno znamenko u exponentu
     sRem         // nacitan komentar
    } TState;
 
/***
 * TCharBuffer
 *  pomocna struktura pro praci s nekonecnymi retezci
 */ 
typedef struct _TCharBuffer
    {
     int append_size;
     int allocated_size;
     int literal_size;
     char *ptr;
    } TCharBuffer;
 
// - funkci prototypy ---------------------------------------------------------
 
/***
 * ErrorFatal()
 *  - vypise chybu pres GlobalErr a ukonci program
 */ 
void ErrorFatal(const char *fmt, ...);
 
/***
 * PrintToken()
 *  - ladici funkce
 */ 
void PrintToken(TScannerToken *token);
 
/***
 * BufferCreate()
 *  - vytvoreni a inicializace nekonecneho retezce
 *  step_size - pocatecni velikost; kdyz pozdeji nestaci, prialokuje se
 *        prave tolik dalsich prvku
 */ 
TCharBuffer *BufferCreate(int step_size);
 
/***
 * BufferAppend()
 *  prida jeden znak do nekonecneho retezce
 */ 
int BufferAppend(TCharBuffer *buffer, char c);
 
/***
 * BufferDestroy()
 *  jestlize je buffer->ptr == NULL, retezec zustane v pameti;
 *  struktura se nici vzdy!
 */ 
int BufferDestroy(TCharBuffer *buffer);
 
/***
 * Str2Int()
 *  prevede retezec na int a vrati 0 - uspech, nenula - jinak
 */ 
int Str2Int(char *str, int *pInt);
 
/***
 * Str2Float()
 *  prevede retezec na double a vrati 0 - uspech, nenula - jinak
 */ 
int Str2Float(char *str, double *pDouble);
 
/***
 * NewChar()
 *  alokuje 1 char a vrati jeho adresu
 *  parametr znak
 */ 
char *NewChar(int i);
 
/***
 * ScannerInit()
 *  inicializace internich dat
 *  parametr - soubor
 */ 
TScannerData *ScannerInit(FILE *f);
 
/***
 * ScannerGetNextToken()
 *  nacte dalsi token, vyuziva ungetc(), token musi
 *  existovat (zalezitos volajici funkce)
 *  parametry - adresa dat a tokenu
 */
void ScannerGetNextToken(TScannerData *data, TScannerToken *token);
 
/***
 * ScannerDestroy()
 *  free internich dat
 *  parametr - adresa dat 
 */ 
void ScannerDestroy(TScannerData *data);
 
// - implementace -------------------------------------------------------------
 
void ErrorFatal(const char *fmt, ...)
{
 va_list pArgs;
 va_start(pArgs, fmt);
 // globalni funkce pro vypis chyb na stderr
 GlobalErr("Fatal error: ");
 GlobalErrV(fmt, pArgs);
 GlobalErr("\n");
 va_end(pArgs);
 exit(1);
}
 
TCharBuffer *BufferCreate(int step_size)
{
 TCharBuffer *tmp;
 tmp = (TCharBuffer *)malloc(sizeof(TCharBuffer));
 if(tmp == NULL)
  ErrorFatal("Not enought of memory");
 tmp->append_size = step_size;
 // napocatku nulova velikost, pak se prialokuje
 tmp->literal_size = 0;
 tmp->ptr = NULL;
 tmp->allocated_size = 0;
 return(tmp);
}
 
int BufferAppend(TCharBuffer *buffer, char c)
{
#ifndef NDEBUG
 if(buffer==NULL)
  ErrorFatal("Internal error - buffer unallocated");
#endif
 // vleze se tam jeste jeden dalsi znak?
 if(buffer->allocated_size > buffer->literal_size)
 {
  buffer->ptr[buffer->literal_size++] = c;
 }
 else
 {
  buffer->ptr = realloc(buffer->ptr, (buffer->allocated_size + 
                    buffer->append_size) * sizeof(char) );
  if(buffer->ptr == NULL)
   ErrorFatal("Not enought of memory");
  buffer->allocated_size += buffer->append_size;
  // exponencialni alokace
  buffer->append_size <<= 1;
  buffer->ptr[buffer->literal_size++] = c;
 }
 return(0);
}
 
int BufferDestroy(TCharBuffer *buffer)
{
#ifndef NDEBUG
 if(buffer == NULL)
  ErrorFatal("Internal error - buffer unallocated");
#endif
 // free NULL je korektni, na to spoleham
 free(buffer->ptr);
 free(buffer);
 return(0);
}
 
int Str2Int(char *str, int *pInt)
{
 if(pInt == NULL)
  ErrorFatal("Not enought of memory");
 // tail a globalni errno - cist help
 char *tail;
 errno = 0;
 // v desitkove soustave (posledni parametr)
 *pInt = strtol(str, &tail, 10);
 if(errno)
  return(1);
 else
  return(0);
}
 
int Str2Float(char *str, double *pDouble)
{
 if(pDouble == NULL)
  ErrorFatal("Not enought of memory");
 char *tail;
 errno = 0;
 *pDouble = strtod(str, &tail);
 if(errno)
  return(1);
 else
  return(0);  
}
 
TScannerData *ScannerInit(FILE *f)
{
 TScannerData *data;
 data = (TScannerData *)malloc(sizeof(TScannerData));
 if(data == NULL)
  ErrorFatal("Not enought of memory");
 // soubor i s pozici
 data->f = f;
 data->line = 0;
 // netreba testovat na NULL
 data->symbols = SymbolsCreate();
 // netreba testovat na NULL
 data->constants = ConstantsCreate();
 // netreba testovat na NULL
 data->variables = VariablesCreate();
 return(data);
}
 
char *NewChar(int i)
{
 char *c = (char *)malloc(sizeof(char));
 if(c == NULL)
  ErrorFatal("Not enought of memory");
 *c = (char)i;
 return(c);
}
 
void ScannerDestroy(TScannerData *data)
{
 SymbolsDestroy(data->symbols);
 ConstantsDestroy(data->constants);
 VariablesDestroy(data->variables);
 free(data);
}
 
void ScannerGetNextToken(TScannerData *data, TScannerToken *token)
{
#ifndef NDEBUG
 if(data == NULL)
  ErrorFatal("Internal error - scanner data unallocated");
 if(token == NULL)
  ErrorFatal("Internal error - token unallocated");
#endif
 // zacina se vzdy ve stavu init
 TState state = sInit;
 int c;
 int done = 0;
 
 // pro cisla, retezce a identifikatory (cisla se pak ale prevedou)
 TCharBuffer *buffer;
 
 token->line = data->line;
 
 while(!done)
 {
  c = fgetc(data->f);
  // pro hlaseni chyb
  data->c = c;
  // pocitadlo, na kterem je token radku
  if(c == '\n')
   token->line = ++(data->line);
  // podle soucasneho stavu
  switch(state)
  {
   case sInit:
   {
    // a v kazdem stavu pro prichozi znak
    switch(c)
    {
     // jediny korektni konec souboru je ze stavu sInit
     case EOF :
     {
      token->tType = tEOF;
      done = 1;
     } break;
     case ' ' :
     case '\n':
     case '\t':
     case '\r':
     case '\f':
     {
      // preskocit oddelovac casti prikazu
     } break;
     case '#':
     {
      // zpracovani radkoveho komentare (rozsireni)
      state = sRem;
     } break;
     case '/':
     {
      token->tType = tOpDivide;
      done = 1;
     } break;
     case '*':
     {
      token->tType = tOpMultiply;
      done = 1;
     } break;
     case '-':
     {
      token->tType = tOpMinus;
      done = 1;
     } break;
     case '+':
     {
      token->tType = tOpPlus;
      done = 1;
     } break;
     case ',':
     {
      token->tType = tComma;
      done = 1;
     } break;
     case '(':
     {
      token->tType = tParenthesisLeft;
      done = 1;
     } break;
     case ')':
     {
      token->tType = tParenthesisRight;
      done = 1;
     } break;
     case ';':
     {
      token->tType = tSemicolon;
      done = 1;
     } break;
     case '=':
     {
      token->tType = tOpEqual;
      done = 1;
     } break;
     case ':':
     {
      state = sColon;
     } break;
     case '>':
     {
      state = sGreater;
     } break;
     case '<':
     {
      state = sLess;
     } break;
     case '!':
     {
      state = sExcl;
     } break;
     case '"':
     {
      // 32 znaku by mohlo na retezec stacit
      buffer = BufferCreate(32);
      state = sLiter;
     } break;
     default :
     {
      // case '0'..'9':
      if((c>='0')&&(c<='9'))
      {
       // 16 znaku by mohlo na int i double stacit
       buffer = BufferCreate(16);
       BufferAppend(buffer,c);
       state = sInt;
      }
      // case 'a'..'z':
      // case 'A'..'Z':
      else if(((c>='a')&&(c<='z'))||((c>='A')&&(c<='Z')))
      {
       // 32 znaku by mohlo na identifikator stacit
       buffer = BufferCreate(32);
       BufferAppend(buffer,c);
       state = sId;
      }
      // jakykoli jiny znak (neni soucasti jazyka)
      else
      {
       token->tType = tInvalidChar;
       token->pData = &data->c;
       done = 1;
      }
     }
    }
   } break;
   case sColon:
   {
    switch(c)
    {
     case ':':
     {
      token->tType = tLabel;
      done = 1;
     } break;
     case '=':
     {
      token->tType = tAssignment;
      done = 1;
     } break;
     default :
     {
      token->tType = tInvalidColon;
      token->pData = &data->c;
      done = 1;
     }
    }
   } break;
   case sGreater:
   {
    switch(c)
    {
     case '=':
     {
      token->tType = tOpGreaterEqual;
      done = 1;
     } break;
     default :
     {
      token->tType = tOpGreater;
      done = 1;
      // nepochopil jsem, co ma za navratovou hodnotu
      // novy radek by rozhodil cislovani radku
      if(c!='\n')
       ungetc(c,data->f);
     }
    }
   } break;
   case sLess:
   {
    switch(c)
    {
     case '=':
     {
      token->tType = tOpLessEqual;
      done = 1;
     } break;
     default :
     {
      token->tType = tOpLess;
      done = 1;
      if(c!='\n')
       ungetc(c,data->f);
     }
    }
   } break;
   case sExcl:
   {
    switch(c)
    {
     case '=':
     {
      token->tType = tOpNotEqual;
      done = 1;
     } break;
     default :
     {
      token->tType = tInvalidExcl;
      token->pData = &data->c;
      done = 1;
     }
    }
   } break;
   case sLiter:
   {
    switch(c)
    {
     case '"':
     {
      // pridat znak '\0' na konec retezce
      BufferAppend(buffer,'\0');
      token->tType = tLitString;
      token->pData = ConstantsInsert(data->constants,vtString,
                      buffer->ptr);
      //token->pData = buffer->ptr;
      done = 1;
      // nechci retezec uvolnit, zustave v tabulce konstant
      buffer->ptr = NULL;
      BufferDestroy(buffer);
     } break;
     case '\\':
     {
      // bude escape sekvence
      state = sEsc;
     } break;
     default :
     {
      // znaky s mensi ordinalni hodnotou nez 0x20 se nesmeji vyskytovat
      // v retezci
      if(c<0x20)
      {
       token->tType = tInvalidString;
       // ktery znak zpusobil chybu
       token->pData = &data->c;
       done = 1;
       BufferDestroy(buffer);
      }
      // ostatni znaky pridat do retezce
      else
      {
       BufferAppend(buffer,c);
      }
     }
    }
   } break;
   case sEsc:
   {
    switch(c)
    {
     case '\\':
     {
      BufferAppend(buffer,'\\');
      state = sLiter;
     } break;
     case 'n':
     {
      BufferAppend(buffer,'\n');
      state = sLiter;
     } break;
     case '"':
     {
      BufferAppend(buffer,'"');
      state = sLiter;
     } break;
     default :
     {
      token->tType = tInvalidEscape;
      token->pData = &data->c;
      done = 1;
      BufferDestroy(buffer);
     }
    }
   } break;
   case sId:
   {
    // skoda, ze C neumoznuje intervaly ve switch
    if(((c>='a')&&(c<='z'))||((c>='A')&&(c<='Z'))||((c>='0')&&(c<='9'))||(c=='_'))
    {
     BufferAppend(buffer,c);
    }
    else
    {
     BufferAppend(buffer,'\0');
     // --- porovnani s klicovymi slovy ---
     if(0 == strcmp(buffer->ptr,"Heapsort"))
      token->tType = tFuncSort;
     else
     if(0 == strcmp(buffer->ptr,"go_to"))
      token->tType = tKeyGoTo;
     else
     if(0 == strcmp(buffer->ptr,"on"))
      token->tType = tKeyOn;
     else
     if(0 == strcmp(buffer->ptr,"print"))
      token->tType = tKeyPrint;
     else
     if(0 == strcmp(buffer->ptr,"read"))
      token->tType = tKeyRead;
     else
     {
      // jinak tu je urcite identifikator (case sensitive)
      token->tType = tIdentifier;
      token->pData = SymbolsInsert(data->symbols,buffer->ptr,
                     data->variables);
      // nesmi se uvolni, je v tabulce symbolu
      buffer->ptr = NULL;
     }
     // ---
     done = 1;
     if(c!='\n')
      ungetc(c,data->f);
     BufferDestroy(buffer);
    }
   } break;
   case sInt:
   {
    switch(c)
    {
     case '.':
     {
      BufferAppend(buffer,c);
      state = sFloat;
     } break;
     default :
     {
      if((c>='0')&&(c<='9'))
      {
       BufferAppend(buffer,c);
      }
      else
      {
       BufferAppend(buffer,'\0');
       // --- prevod na int ---
       int *iInt = (int *)malloc(sizeof(int));
       if(Str2Int(buffer->ptr,iInt))
       {
        token->tType = tInvalidInt;
        token->pData = NULL;
        free(iInt);
       }
       else
       {
        token->tType = tLitInt;
        token->pData = ConstantsInsert(data->constants,vtInt,iInt);
        //token->pData = iInt;
       }
       // ---
       done = 1;
       if(c!='\n')
        ungetc(c,data->f);
       BufferDestroy(buffer);
      }
     }
    }
   } break;
   case sFloat:
   {
    switch(c)
    {
     // Float muze byt zadavan i s exponentem
     case 'e':
     {
      BufferAppend(buffer,c);
      state = sExp;
     } break;
     default :
     {
      if((c>='0')&&(c<='9'))
      {
       BufferAppend(buffer,c);
      }
      else
      {
       BufferAppend(buffer,'\0');
       // --- prevod na double ---
       double *dDouble = (double *)malloc(sizeof(double));
       if(Str2Float(buffer->ptr,dDouble))
       {
        token->tType = tInvalidFloat;
        token->pData = NULL;
        free(dDouble);
       }
       else
       {
        token->tType = tLitFloat;
        token->pData = ConstantsInsert(data->constants,vtFloat,dDouble);
        //token->pData = dDouble;
       }
       // ---
       done = 1;
       if(c!='\n')
        ungetc(c,data->f);
       BufferDestroy(buffer);
      }
     }
    }
   } break;
   case sExp:
   {
    switch(c)
    {
     // exponent muze obsahovaz znamenko
     case '+':
     case '-':
     {
      BufferAppend(buffer,c);
      state = sSign;
     } break;
     default :
     {
      if((c>='0')&&(c<='9'))
      {
       BufferAppend(buffer,c);
       state = sExp2;
      }
      else
      {
       token->tType = tInvalidExp;
       token->pData = &data->c;
       done = 1;
       BufferDestroy(buffer);
      }
     }
    }
   } break;
   case sExp2:
   {
    // ciste cislo exponentu
    if((c>='0')&&(c<='9'))
    {
     BufferAppend(buffer,c);
    }
    else
    {
     BufferAppend(buffer,'\0');
     // --- prevod na double ---
     double *dDouble = (double *)malloc(sizeof(double));
     if(Str2Float(buffer->ptr,dDouble))
     {
      token->tType = tInvalidFloat;
      token->pData = NULL;
      free(dDouble);
     }
     else
     {
      token->tType = tLitFloat;
      token->pData = ConstantsInsert(data->constants,vtFloat,dDouble);
      //token->pData = dDouble;
     }
     // ---
     done = 1;
     if(c!='\n')
      ungetc(c,data->f);
     BufferDestroy(buffer);
    }
   } break;
   case sSign:
   {
    // po znamenku smi byt jen ciste cislo exponentu
    if((c>='0')&&(c<='9'))
    {
     BufferAppend(buffer,c);
     state = sExp2;
    }
    else
    {
     token->tType = tInvalidSign;
     token->pData = &data->c;
     done = 1;
     BufferDestroy(buffer);
    }
   } break;
   case sRem:
   {
    if(c == '\n')
    {
     state = sInit;
    }
   } break;
   default:
   {
    // sem by se to nikdy nemelo dostat
#ifndef NDEBUG
    ErrorFatal("Internal error - unknown state");
#endif
   }
  }
 }
}