Česky
Kamil Dudka

Study

File detail

Name:Downloadpdi.txt [Download]
Location: study > min
Size:33.1 KB
Last modification:2009-06-26 20:53

File content

Copyright (c) 2008 Kamil Dudka.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover
Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU
Free Documentation License".

Prostředí distribuovaných aplikací
==================================
- MiddleWare (http://en.wikipedia.org/wiki/Middleware)

- atomický multi-cast
  - potřebuji předat zprávu všem procesům
  - buď ji předám všem nebo ji nepředám nikomu

- Lamportovy hodiny - jeden ze základních principů distribuovaných aplikací


Distribuovaný systém
--------------------
- kolekce nezávislých počítačů, která se jeví jejich uživatelům jako
 jednoduchý souvislý (koherentní) systém
- požadavky na škálovatelnost (hodně uživatelů, ...)

Distributed computing
---------------------
- decentralizované a paralelní počítání, založené na dvou a více počítačích,
 které komunikují přes síť, aby provedli společnou úlohu nebo dosáhli
 společného cíle
- existuje mnoho různých typů HW, programovacích jazyků a operačních systémů a
 ostatních zdrojů
- výpadek nějakého uzlu (o kterém nic nevíme) by neměl mít vliv na dosažení
 cíle - odolnost proti chybám
- příkladem je DNS

- z pohledu HW: stroje jsou autonomní
- z pohledu uživatele: uživatelé si myslí, že pracují s jedním systémem
- komunikace je skrytá před uživatelem

MiddleWare
----------
- skupina procesů, které spolu komunikují a využívají služeb lokálních
 operačních systémů
- systém jako celek se chová jako jednoprocesorový se sdíleným časem

Cíle distribuovaných systémů
----------------------------
- sdílení prostředků (ze začátku např. tiskárna (UNIX lpd))
- skrývání komunikace mezi vzdálenými uzly (příkladem je WWW)
- otevřený/škálovatelný (např. programátoři si pak mohou vybrat jaký použijí
 programovací jazyk - flexibilita)
- flexibilita taky směrem dolů - DS není monolitický, ale je složený z
 komponent - potom jsme schopni některou jeho komponentu nahradit jinou
 komponentou
- škálovatelnost (jasné)

Zdroje a uživatelé
------------------
- problém udržení konzistence dat
- kde mají být data uložena (původně tam, kde data vznikala, dnes spíše tam
 kde se často používají)
- bezpečnost (šifrování informací, které jdou přes síť, ...)

Transparentnost
---------------
- distribuovaný systém by měl skrývat detaily architektury, komunikace,
 reprezentace dat (funkce ntoh, hton, ... na MiddleWare nenajdeme)
- skrývání skutečného umístění dat před uživatelem (data lze přemísťovat bez
 vědomí uživatele, pokud padne datové úložiště, najede jiné a uživatel
 nemusí nic vědět)
  location  - umístění dat
  migration  - změna umístění dat
  relocation - lze přesouvat i data, se kterými se právě pracuje
  replication - data se klonují na jiné umístění
  concurrency - spadne jeden stroj, práci převezme jiný
  failure   - selhání systému lze skrýt před uživatelem
  persistence - uživatel nevidí, jestli jsou data na disku nebo v paměti

Otevřenost
----------
- systém poskytuje služby podle standardizovaných pravidel (standardní syntaxe
 / sémantika), samotná implementace je však skrytá
- otevřenosti se dosahuje používáním rozhraní (interface) - převzato z
 objektového programování
  IDL = Interface Definition Language (viz. CORBA)
- interoperabilita - dvě implementace spolu mohou koexistovat a pracovat
 společně (základy v protokolu TCP - univerzální komunikační prostředek)
- portabilita - aplikace vyvinutá pro distribuovaný systém A může být spuštěna
 beze změny na distribuovaném systému B, který implementuje stejný interface
 jako systém A

Škálovatelnost
--------------
  velikost - snadné přidání uživatelů a zdrojů do systémů
  geografická škálovatelnost - těžko dostaneme zpoždění pod 10ms mezi
                 Evropou a Amerikou :-)
  škálovatelná administrace - nezávislá organizace provádí administraci

- techniky škálování
  asynchronní komunikace - skrývání pomalé odezvy
  replikace, cache - problém s konzistencí (!!)

HW koncepty
-----------
- různé přístupy ke sdílené paměti (multi-procesory, multi-computery)
- bus vs. switch
- propojení přes síť: homogenní/heterogenní

- corssbar - O(n^2)
- omega network (2x2)
- podívat se na obrázky - sl. 16
  (https://www.fit.vutbr.cz/study/courses/PDI/private/prednasky/p1.pdf)

- System Area Networks (SANs) - wtf?

SW koncepty
-----------
  tightly-coupled - distribuované operační systémy (DOS)
  loosely-coupled - síťové operační systémy (NOS)
  MiddleWare - transparentní distribuovanost (vrstva navíc)

Operační systémy
----------------
- uni-/multi- procesor
- kernel/user mode
- monolitický kernel / mikrojádro
- IPC, synchronizace (multiprocesorové systémy)
- předávání zpráv (multi-computerové systémy)
- problém se spolehlivým doručováním zpráv

- page-based distributed shared memory
- když není stránka dostupná lokálně, tak se vytvoří kopie

Modely MiddleWare
-----------------
  - všechno je soubor (jednoduché)
  - distribuované souborové systémy
  - RPC
  - distribuované objekty
  - distribuované dokumenty (WWW)

Služby MiddleWare
-----------------
  - komunikace (transparentní přístup)
  - pojmenování (entit, které jsou sdíleny)
  - persistence (přes distribuovaný FS nebo pomocí DB)
  - distribuované operace (atomické operace čtení/zápisu)
  - zabezpečení (nejobtížnější služba z hlediska implementace)

- do klasického modelu klient/server byla přidána další vrstva
  --> aplikační server

- distribuce: vertikální/horizontální, p2p
  - horizontální ... load balancing


Meziprocesorová komunikace v distribuovaných systémech
======================================================
- vrstvené protokoly (TCP/IP)
- protokol T/TCP (TCP for transaction)
  - rozšíření TCP protokolu
  - rychlejší než TCP
  - z pohledu spolehlivosti srovnatelné

RPC = Remote Procedure Call
---------------------------
- pokud komunikujeme na úrovni BSD socketů, není zcela zajištěna
 transparentnost komunikace
- RPC je založené na abstrakci volání funkce
- klientovi je skryté, jestli komunikuje přes síť nebo lokálně
- RPC používá volání hodnotou (ale existují i jiné přístupy - call by
 reference, call by copy/restore)

- klient na základě volání sestaví zprávu a pošle serveru pomocí lokálního OS
- vzdálený OS předá zprávu serveru, ten ji rozbalí a vykoná proceduru
- potom pošle zpět výsledek volání stejným způsobem

- rozšíření:
  LRPC = Lightweight RPC - dveře (doors)
  asynchronní RPC

  DCE RPC - Distributed Computing Environment
      - dynamické distribuované objekty (privátní)
      - pojmenované distribuované objekty (sdílené)

RMI = Remote Method Invocation
------------------------------
- volání metod vzdálených objetků
- uvědomit si rozdíl mezi runtime/compilovanými objekty
- používají se wrappery, adaptéry
- statické/dynamické RMI - pokud se u statického RMI změní interface, musíme
 překompilovat klienta
- jako parametr můžeme předávat objekt (nepracujeme jen s primitivními typy)
  --> lokální objekt se musí překopírovat na server
- podpora v jazyku Java - (téměř) všechny objekty se dají (de)serializovat
- některé objekty nejsou serializovatelné (např. streamy, objekty pracující
 s lokálním souborovým systémem)

Komunikace založená na posílání zpráv
-------------------------------------
- třeba posílání mailů :-)
- transient/persistent communication
  transient - Berkley sockets, MPI
  persistent - message-queuing systems, message oriented middleware
        - queue manager, message brokers 

Komunikace založená na streamech
--------------------------------
- synchronní, asynchronní
- isochronní (časově omezená z obou stran - např. přehrávání videa)
- algoritmus prosakujícího kyblíku :-)


Distribuované souborové systémy
===============================

SUN Network File System - NFS
-----------------------------
- zajímavá je NFS v4 - vycházelo se také z Windows NTFS
- umožňuje různé síťové technologie na nižších vrstvách
- využívá výhody VFS (nerozlišuje se mezi lokálním a vzdáleným FS)
- NFS v4 podporuje částečné kešování (na straně klienta)
- NFS v3 komunikace je bezstavová (server si nepamatuje, který klient požádal
 o která data)
- existuje NFS automounter - samostatný proces, který montuje přípojné body na
 žádost
- zabezpečení: podpora ACL
- synchronizace:
  a) UNIX sémantika
  b) session sémantika - synchronizace se provádí explicitně
- zamykání souborů:
  a) shared lock
  b) exclusive lock
- Secure NFS - výměna klíčů pomocí Diffie-Hellman

Andrew File System - AFS
------------------------
- transparentní přístup k jednomu ze skupiny file-serverů
- servery organizovány do buněk, které jsou spravovány jako celek

Coda
----
- potomek AFS v2
- založené na RPC2 - spolehlivé volání procedur implementované nad
 nespolehlivým přenosem UDP
- využívá RPC2 side effect (např. implementace vlastních protokolů - QoS, RT
 transfer)
- MultiRPC - paralelní volání operací, které je transparentní volané straně
 (neví jestli přišly požadavky od jednoho nebo více klientů)
- identifikátory:
  VID = Volume ID
  RVID = Replicated Volume ID

- sezení mají transakční sémantiku
- kešování na straně klienta:
  a) callback promisse - server si nechává kopie souborů
  b) callback break - server posílá storno zprávy klientům

Remote File Sharing - RFS
-------------------------
- sémantika souborů: UNIX
- stavová komunikace (na straně serveru)
- podpora kešování na straně klienta
- umožňuje mapovat UID/GID ze strany klienta na stranu serveru

DCE/DFS architektura
--------------------
  DCE - Distributed Computing Environment (?)
  DFS - Distributed File System

Jiné souborové systémy
----------------------
  xFS - univerzitní souborový systém (neplést s XFS od SGI)
  Plan9
  SFS - Secure File System

Clustered File Systems - CFS
----------------------------
- odolnost proti chybám SW/HW
- kolekce spolupracujících serverů
- vyšší škálovatelnost, lepší management
- celá řada prostředí, které používají CFS:
  webové farmy
  off-host backup - operační systém neví, že je zálohovaný

WebDAV
------
- možnost přístupu/editace souborů pro více uživatelů přes web
- původně navržené pro HTML/XML, ale není omezené na nějaký typ dokumentů
- umožňuje embedded zařízením jednoduše zapisovat na web
- snadno rozšiřitelný protokol
- DASL - DAV Searching and Locating (vyhledávání WebDAV repositories)
- implementováno jako rozšíření protokolu HTTP/1.1


Synchronizace
=============
- fyzické hodiny (krystalový oscilátor, přerušení od tiku časovače, ...)
- víceprocesorový systém: clock skew

- real-time hodiny nebývají příliš přesné (relativní chyba asi 1e-5)
- problém s vlastní definicí času (od roku 1958 máme už asi 30 přechodných
 vteřin)

- při synchronizaci času nastává problém se zpožděním komunikace:
  Cristian's algorithm
  - odhadnu zpoždění odpovědi serveru a odečtu od času, který server pošle

  - problém s posunem času zpět (rozbilo by některé algoritmy)
  - řeší se zpomalováním času serveru

  Berkley algorithm
  - aktivní je server
  - zjistí průměrný čas na všech stanicích
  - čas potom rozešle jednotlivých stanicím

  NTP - Network Time Protocol v4

- logické hodiny (Lamport)
  - pro distribuované alg. není potřeba znát absolutní čas
  - používají se časová razítka
  - stačí rozlišit časovou souslednost jednotlivých událostí
  - definována relace happens-before
  - pokud neplatí x->y ani y->x, události se nazývají konkurentní

  - Lamportův alg. přiřazuje časy událostem
  - podívat se na sl. 9

  - globální stav se skládá z lokálních stavů spolu s událostmi, které jsou
   "na cestě"
   --> distribuovaný snapshot

Ring Algorithm
--------------

Problém s MUTEXy v distribuovaném prostředí
-------------------------------------------
  centralizovaný alg. - přístup řídí koordinátor (lokální fronta)
  distribuované alg. - založené na časových razítkách (Lamport)

  Token Ring Algorithm
  - problém při ztrátě tokenu (uváznutí)
  - v základní verzi nepoužitelný

- sl. 25 - shrnutí


Transakce
=========
- SELECT je v SQL read-only transakce
- problém nastává v případě, že se tabulky nevlezou do operační paměti
- ACID transakce:
  Atomic
  Consistent
  Isolated
  Durable

- vnořené trasakce - nezávislé podtransakce
           (oddělení logické/fyzické databáze)
- distribuované transakce - jedna logická db, více fyzických
- implementace pomocí:
  1. private workspace
  2. writeahead log

Řízení souběžného přístupu
--------------------------
- kolekce mechanizmů, které zjišťují ACID transakce v distribuovaném systému
- architektura řízení:
  1. data manager
  2. scheduler
  3. transaction manager
- managery je možné propojit do distribuované topologie
- musíme definovat konflikt:
  Více transakcí přistupuje k jednomu objektu a alespoň jedna z nich
  přistupuje v režimu zápisu.

- transakční logy jsou ekvivalentní, pokud je výsledný stav stejný
- sériový log - všechny akce transakce jsou ukončeny než začnou akce jiné
 transakce
- serializovatelný log - lze převést na ekvivalentní sériový log

- dvoufázové zamykání, striktní dvoufázové zamykání


Replikace
=========
- důvody: rychlost, spolehlivost
- modelů replikace je několik (základním rozdílem je, kdo zajišťuje
 konzistenci dat - buď middleware nebo aplikace)

- sémantika představuje dohodu mezi procesy a datovým úložištěm
- nejpřísnější sémantika replikace vyžaduje globální hodiny - na základě
 časového razítka se zjišťuje, která operace zápisu byla poslední (v reálných
 systémech je těžké dosáhnout)
- často se ale používají volnější sémantiky s jednodušší implementací a vyšším
 výkonem

Sekvenční konzistence (Lampson)
-------------------------------
- operace jsou prováděny v programovém pořadí, výsledek souběžného běhu není
 garantován systémem
- granularita na úrovni čtení/zápisu

Linearizovatelný model
----------------------
- silnější než sekvenční
- transakční zpracování

Příčinná konzistence (causal consistency)
-----------------------------------------
- kauzálně závislé zápisy musí být viděny ze všech procesů ve stejném pořadí
- slabší než předchozí modely

FIFO konzistence
----------------
- slabší než předchozí modely
- v implementaci budeme mít kritickou sekci pro updaty, výsledek kritické
 sekce pošleme na všechny repliky (kde se budou updatovat taky v kritické
 sekci)

Slabá konzistence
-----------------
- ještě slabší než FIFO


Web proxy
---------
- snižují provoz na sítí
- snižují zatížení serveru
- snižují odezvu u klienta
--> Content Distribution Network (CDN)
  - síť proxy serverů na cestě mezi serverem a klientem
  - klientovi odpovídá jemu nejbližší proxy server
  - důležité je zajistit konzistenci takto poskytovaných dat
   (cache consistency)

- pracuje se s expiračním časem dokumentu - pokud je dokument expirovaný, musí
 si proxy server vyžádat nový
- dva modely:
  1. dotazování serveru
  2. leases - server musí být stavový a sám provádět notifikaci o změně dat
       - problém, pokud je objekt modifikován často a proxy serverů je
        hodně
       - silnější konzistence
        (objekt může být měněn před datem expirace)

Modely replikace
----------------
  1. permanentní replikace (mirror)
  2. server-initiated
  3. client-initiated

Push-based přístup
------------------
- často přistupované objekty při změně rovnou aktualizujeme
- ostatní objekty pouze invalidujeme a jejich aktualizaci provádíme až o tyto
 objekty klient požádá
- server musí být stavový (http protokol je nestavový !!)

Pull-based přistup
------------------
- za udržení konzistence je odpovědná proxy
- proxy se ptá pravidelně serveru, jestli se objekt nezměnil
- na základě serverem zasílaného TTL (nemusí být vždy dodrženo)

Pull-based / intelligent polling
--------------------------------
- proxy určuje obnovovací interval dynamicky za běhu
- pokud se objekt nezmění během dvou dotazů, navýší se dotazovací čas
- pokud se objekt změní mezi dvěma dotazy, sníží se dotazovací čas
- (není potřeba předem znát životnost objektu)
- slabší sémantika konzistence

Hybridní přístup - Leases
-------------------------
  lease - doba, po kterou server souhlasí s notifikací proxy
     - po vypršení této doby si proxy musí vyžádat nový lease od serveru

Kooperativní caching
--------------------
- viz. CDN (^)
- infrastruktura cache je složena z více proxy
- hierarchický proxy caching (např. squid)
- snaha minimalizovat počet prohledávání (a přistoupit přímo k nejbližší
 aktuální kopii dokumentu - např. na základě doménového jména)

Eventuální konzistence
----------------------
- vhodné v případě, že updaty jsou velmi ojedinělé
- příkladem je DNS

Modely konzistence orientované na klienta
-----------------------------------------
  1. monotonic read - následující čtení vrací stejnou nebo novější hodnotu
  2. monotonic write - zápis musí být proveden na všech replikách před
             návratem
  3. read your write - proces musí vždy vidět hodnotu, kterou zapsal
  4. writes follow reads - čtení bezprostředně po zápisu musí vrátit stejnou
               nebo novější hodnotu

Epidemické protokoly
--------------------
- založené na teorii šíření epidemie
- slabě spojené repliky
- založené na pravděpodobnosti...
- šíření epidemie:
  a) anti-entropie
  b) rumor mongering - "klábosení"
    - není garantováno, že všechny repliky update získají

- smazání dat - musíme rozlišit, jestli jsou data opravdu smazaná, nebo jen
 nemáme jejich kopii (většinou se řeší tak, že operace delete je chápána jako
 update)

Remote-write protokoly
----------------------
- pošlu serveru požadavek na zápis
- čekám na potvrzení zápisu

Local-write protokoly
---------------------
- zapíšu data, informuji server
- nutné držet informaci o tom, kdo je primárním držitelem dat

Quorum-based protokoly
----------------------
- používá se hlasování
- ...


Odolnost proti poruchám
=======================
- poruchu maskujeme tím, že přidáme nějakou redundanci
- na systémech bez redundance znamená systémová chyba katastrofu
  - v případě SW lze řešit restartem (na úrovni OS)
  - v případě HW je situace mnohem horší
- běžící proces může spadnout (lepší případ)
- v horším případě může vracet nesprávná data

- do nedávna pracovali s počítači technicky zdatní uživatele, kteří vědí, jak
 počítač pracuje a vědí, co dělat v případě výpadku
- dnes pracují s počítači "běžní uživatelé", kteří neví, jak počítač pracuje
- je snaha vytvářet spolehlivější počítačové systémy

Základní parametry spolehlivých systémů
---------------------------------------
  dostupnost (availability) - jak je systém dostupný v čase

  spolehlivost (reliability) - jak dlouho dokáže systém běžet bez chyby

  bezpečnost (safety) - chyby nesmí vyvolat katastrofu (jiné požadavky budou
             na řízení jaderného reaktoru)

  udržovatelnost () - chyby v systému by mělo být snadné opravit

  bezpečnost (security) - jak je systém odolný proti útoku

Klasifikace chyb
----------------
  transientní - většinou se týkají komunikace (řeší se spolehlivými
         komunikačními protokoly)

  permanentní - např. chyby paměti (stále na stejných místech)

  intermittent - např. špatná operační paměť (chyby na různým místech)

- jiné rozdělení:
  crash failure - server spadne, ale do té doby než spadne, tak funguje
          správně
  omission failure - server nekomunikuje (rozděluje se na receive/send
            omission)
  timing failure - doba odpovědi serveru překročí stanovený limit
  response failure - server odpoví nesprávně
  náhodné chyby

Redundance
----------
- řeší se už na nejnižší úrovni (HW)

Výpadek procesu
---------------
- selhání procesů se řeší pomocí seskupování procesů
  - několik procesů řeší stejný výpočet
  - většina se musí dohodnout na stejném výsledku
  - ideální je mít několik nezávislých implementací
   (různé architektury, různé jazyky, ...)
  - prostředky musí umět definovat na architektuře nezávislé rozhraní
   jednotlivých procesů
  - snaha vyhnout se identickým chybám
  - nevýhodou je nízká efektivita (např. iterpretované vs. kompilované
   jazyky)
  - skupiny jsou organizované:
    a. flat group - problém s dohodnutím se na výsledku
    b. hierarchical group - problém s výpadkem koordinátora

    - na zkoušce budou výhody/nevýhody těchto architektur:

  - systém je K-fault tolerant, jestliže ...
  - zpravidla potřebuje k+1 procesů, aby chybu detekoval

Byzantské chyby
---------------
- proces běží, i když nefunguje (generuje chybný, náhodný, nesmyslný výstup)
- "problém byzantských generálů" (podvržené výsledky)
- vzniká potřeba spolehlivého komunikačního kanálu
- otázka je kolik procesů může být chybných vzhledem k celkovému počtu
 procesů, abychom chybu dokázali detekovat
  --> potřebujeme 2m+1 procesů (Lamport)

Redundance v komunikaci
-----------------------
- spolehlivá komunikace (one to one, one to many)
  one to one - např. TCP protokol, RPC, ...
  one to many - spolehlivý multicast (ACK based, NACK based)
        - existuje několik známých implementací
  
  atomický multicast - zprávu přijmou všechny procesy nebo žádný z nich
            - většinou se implementuje na application level
             (p2p z pohledu síťové vrstvy)

- distribuovaný commit (dvou- nebo třífázový)
  dvoufázový
  - fáze volby (kdo provede commit)
  - fáze rozhodovací (jestli bude commit proveden, nebo zrušen)
  - problém s výpadkem koordinátora (blokování)
    --> třífázový commit

  třífázový
  - stavy: init -> wait -> abort
             -> precommit -> commit

- zotavení z chyb (check-pointy, message logging)

Zotavení
--------
- provedení nezbytných operací pro obnovení konzistentního stavu
- obnovený stav nemusí být nutně ten, ve kterém byl systém těsně před výpadkem
- techniky:
  nezávislé check-pointy - každý proces provádí nezávisle na ostatních
  koordinované check-pointy - drahé z pohledu čerpání systémových prostředků

  message logging - TODO


JSP, servlety
=============
  (http://www.fit.vutbr.cz/~rychly/pdi/slides-javaee.pdf)

- Java od Sun Microsystems je rozdělena do tří edicí
  Java ME
  Java SE
  Java EE

- snaha osvobodit se od řešení systémových / technických problémů
- komplexní multiplatformní řešení

Aplikační komponenty
--------------------
  Čášti aplikace implementované vývojářem aplikace pomocí aplikačních
  technologií Java EE.

Aplikační kontejnery
--------------------
  Části aplikačního serveru podle specifikace Java EE, které poskytují
  prostředí pro běh aplikačních komponent a zprostředkovávají obsluhu jejich
  rozhraní s okolním prostředím (spravují systémové zdroje).

JSP = Java Server Pages
-----------------------
- generování dynamických webových stránek
- standardní knihovna: JSTL = Java Server Pages STandard Tag Library
- servlety se používají pro rychlé zpracování HTTP dotazů z webových stránek
- také JSP jsou za běhu aplikace přeloženy do podoby servletů

EJB = Enterprise JavaBeans Technology
-------------------------------------
- používají se pro implementaci aplikační logiky
- základní stavební prvky aplikace
- hierarchické členění aplikace mezi více procesů/vláken
- dva typy:
  1. session beans
    - zpracovávají data v session
    - synchronní komunikace
    - stavové / bezstavové

  2. message-driven veans
    - přidávají asynchronní reakce na události
    - přijímají zprávy pomocí Java Message Service (JMS)

JDBC = Java Database Connectivity API
-------------------------------------
- API pro volání SQL dotazů a příkazů

JSF = Java Server Faces
-----------------------
- používá se pro implementaci uživatelských rozhraních webových aplikací
 (Java API a XML konfigurace)
- k dispozici jsou různé GUI komponenty
- modely pro různé realizace komponent v HTML a jiných značkovacích jazycích
 (standardně HTML/4.01)
- validace vstupních dat, navigace mezi stránkami, ...

JAX-WS = Java API for XML Web Services
--------------------------------------
- mapování XML dat na Java objekty
- pro implementaci poskytovatele i spotřebitele služby
- při volání služby zachovává prostředí a oprávnění dotazu spotřebitele při
 zpracování u poskytovatele služby

Java Persistence API
--------------------
- objektově-relační mapování Java objektů
- API pro persistenci objektů, dotazovací jazyk a metadata objektově-relačního
 mapování

EAR archiv
----------
- formát archivu je zip
- oproti JAR archivu obsahuje nějaké informace navíc (např. URL webové
 aplikace)

Java Servlety
-------------
- podívat se na str. 20/48 (Web Comnponents / JavaBeans Components)
- životní cyklus servletu:
  1. vytvoření instance servletu, volání metody init()
  2. webový kontejner volá metodu service(), předá jí objekty HTTP
    požadavku/odpovědi
  3. zpracování dat / generování výsledku
  4. odeslání dat klientovi
  5. pro odstranění servletu volá webový kontejner metodu destroy()

- je dobré si uvědomit, že tohle všechno běží vícevláknově
  --> používají se kritické sekce, monitory, ...

- HTTP servlety mají už konkrétní požadavky/odpovědi (metody POST/GET, ...)
- ve zpracování servletu můžeme předat řízení jinému servletu (který nám jej
 potom vrátí - klasické volání metody s předání objektů požadavku/odpovědi)

Ladění servletu
---------------
- servlet běží jako komponenta ve webovém kontejneru
- problém s během ve vícevláknovém prostředí
- doporučuje se test-driven development
- Apache Log4J

JSP stránka vs. Servlet
-----------------------
- podívat se na výhody/nevýhody obou řešení
- JSP stránka může používat tři typy objektů
  implicitní objekty - něco jako globální pole v PHP

  objekty aplikace - zapouzdřují aplikační logiku

  sdílené objekty - poskytují přístup ke sdíleným zdrojům

EJB = Enterprise Java Beans
---------------------------
- serverové komponenty implementované v jazyku Java
- podpora deployment-time konfigurace
- podmínky použití EJB
  - třída EJB musí být serializovatelná
  - bezparametrický konstruktor (souvisí s předchozím bodem)
  - atributy musí být přístupné pomocí get/set
  - thread-safe


CORBA
=====
- CORBA = Common Object Request Broker Architecture
- specifikace distribuovaného MiddleWare
- cílem je spolupráce aplikací na různých platformách

ORB = Object Request Broker
---------------------------
- jádro MiddleWare platformy
- zajišťuje komunikaci mezi objekty a klienty
- může být implementován jako knihovna
- objekty a služby jsou specifikovány rozhraním
  IDL = Interface Definitino Langugage

CORBA služby
------------
- kolekce - seskupování objektů do seznamů, front, ...
- dotazování - dotazovací jazyk
- řízení souběžného přístupu - podpora zamykání
- události - přerušní na základě nějaké události

Modely volání objektů
---------------------
  synchronní - volající je blokován, dokud nepřijde odpověď
  one-way - volající pokračuje v provádění (bez čekání na odpověď)
  odložený synchronní - volající pokračuje v provádění, ale může blokovaně
             čekat na odpověď později

Události a notifikace
---------------------
- existují dva modely:
  push-based
  pull-based

  - používají se oba přístupy

Asynchronní volání metod
------------------------
- podívat se na callback model (sl. 11)

Portable Object Adaptor
-----------------------
- obálka pro kód na straně serveru
 (aby vypadal jako objekt navenek)
- umožňuje použití OO jazyků
- podpora jednoho/více servantů (serverů)

- CORBu lze použít k implementaci fault-tolerant systémů


COM (Component Object Model)
============================
- Object Request Broker pro jeden stroj
- DCOM ... Distributed COM
- ActiveX (COM nad Internetem)
- OLE ... Object Linking and Embedding
- COM+

- komponenty používají počítadla referencí (zdroj problémů - na rozdíl
 od CORBy)
- virtuální tabulka metod
- COM odděluje rozhraní objektu od jeho implementaci
- rozhraní pomocí IDL, ale není kompatibilní s CORBA

  IDL - viz. ^
  ODL - Object Description Language
    - používá se pro Type Library (repositář typů)

DCOM (Distributed COM)
----------------------
- používá DCE RPC (ne to RPC od MS kvůli problémům big-/little-endian)
- otevřená specifikace (IETF)

Srovnání DCOM vs. CORBA
-----------------------
- objekty mohou implementovat více rozhraní (na rozdíl od CORBy)
- DCOM je striktnější (ve specifikaci standardu)
- DCOM je silně vázán na RPC


Bezpečnost v prostředí distribuovaných aplikací
===============================================
- safety-critical applications
- real-tíme control applications

- dva typy architektur
  event-triggered - událost generována zvenčí systému
  time-triggered - události se spouští na základě času

X-by-wire
---------
- řízení auta "po drátech" - úplné odstranění mechanických částí na
 volantu/brzdách
- používá se v letadlech (v kombinaci s mechanickou zálohou)
- pokud je auto řízeno softwarem, lze přidávat další komponenty:
  collision avoidance systems
  intelligent highway systems

Nové požadavky na software
--------------------------
- v dnešní době je problémem spolehlivost
- spolehlivost se řeší pomocí distribuovaných systémů
- na druhou stranu je vývoj distribuovaného systému složitější a tím je více
 náchylný na chyby
- je snaha co nejvíce zjednodušit (a tím zprůhlednit) vývoj distribuovaných
 systémů
- programy musí být certifikované (přišlo z oblasti letectví)

Spring
------
- jedna z distribuovaných architektur

Maft
----
- podobně jako předchozí architektura je dělena do uzlů
- uzly jsou spojeny broadcastovou sběrnicí
- dva oddělené procesory
- umožňuje v případě selhání uzlu v real-time úlohy převést na jiné uzly
- zahrnuje přerušení běhu úloh, které nejsou bezpečnostně kritické

Soft deadline vs. Hard deadline
-------------------------------
- soft deadline umožňuje hodnotu použít, i když se ji nepodaří doručit včas

Linking interface (LIF)
-----------------------
- omezuje funkční a behaviorální popis komponent
- definuje typy dat, komunikační protokol
- definuje syntaxi i sémantiku

Stav systému
------------
- stav systému se může měnit na základě událostí
- rozlišujeme události deterministické (periodické) a neperiodické
  - neperiodické události se správně verifikují (kolik alokovat zdrojů
   apod.)
  - většinou na základě pravděpodobnosti

- rozhraní komponenty nepopisuje celý stav komponenty, ale pouze pohled na něj

Stavová vs. událostní sémantika
-------------------------------
  stavová - měříme pouze absolutní hodnotu
  událostní - snažíme se zachytit také změny hodnoty (problém ztráty dat)

Detekce byzantských chyb
------------------------
- známé jako konsenzus-problém
- bylo dokázáno, že pro asynchronní systémy je neřešitelné

Integrovaná architektura
------------------------
- kombinace time- a event-triggered

--
(slides 70-78 missing here)
--

Chandy-Lamport Algortihm
------------------------
- proces posílá tzv. marker, uloží si svůj stav jako snapshot
- používá se FIFO

--
(TODO)
--

Phase-king
----------
- počet zpráv roste pouze polynomiálně (na rozdíl od předchozího
 exponenciálního)
- každá fáze má dvě kola
- jeden proces je "king" fáze - je schopen ovlivnit volbu