Česky
Kamil Dudka

Study

File detail

Name:Downloadrob.txt [Download]
Location: study > min
Size:35.9 KB
Last modification:2009-06-26 20:53

File content

Copyright (c) 2008 Kamil Dudka.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover
Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU
Free Documentation License".

Robotika
========

Historie
--------
- android, zoooid, robot
- teleoperátory - pro manipulaci s nebezpečnými materiály
- exoskeleton - zařízení, které si na sebe člověk obléká, aby několikanásobně
 zvýšil své fyzické schopnosti
- teleprezence
  - dálkové řízení strojů a robotů; člověk získává informace o prostředí
   ve formě vhodné pro smysly člověka (zrak, hmat, sluch, čich)
  - člověk má pocit, že se skutečně nachází v daném prostředí
  - může pomáhat hasičům/záchranářům
- fotbalový tým ROBOHEMIA

Základní architektura
---------------------
- senzorický subsystém (senzory)
  receptory - snímají signály z okolního prostředí a převádí je na
        vnitřní reprezentaci
  systém zpracování a výběru dat - výběr informací pro robota důležitých
  (např. vyhodnocení tvaru a polohy předmětu z obrazu z TV kamery)

- motorický subsystém (efektory)
  - pohyb robota v prostředí
  - manipulace s okolními předměty robotem

  realizátor plánů - řídí efektory

- kognitivní subsystém
  - rozhodovací a řídící činnost
  - v tomto subsystému je ukryta inteligence robota (nejvyšší smyčka zpětné
   vazby)

  - analýza informací, které přicházejí ze senzorického subsystému
  - analýza zahrnuje vnímání a chápání
  - často vyžaduje nějaký model prostředí
  - robot musí mít stanovený cíl práce
  - sestavuje se plán akcí, které je potřeba provést k dosažení cíle

- také existují zpětnovazební smyčky nižší úrovně:
  operační smyčka
  - zajišťuje vykonávání naplánované úlohy

  reflexivní smyčka
  - nejnižší úroveň 
  - podobně jako u člověka řeší jednoduché problémy (např. reflex popálení)

- průmyslové roboty nemají kognitivní subsystém


Průmyslová robotika
===================
- průmyslové roboty vycházejí z obecného schématu robotu (viz. ^)
- plán práce (program) je zadáván člověkem
- efektory spolu s receptory tvoří tzv. manipulátor
- úkolem manipulátoru je přemísťování předmětů v prostoru

Mechanika
---------
- poloha a orientace tělesa v prostoru je charakterizována šesti údaji
  [x,y,z]         - souřadnice referenčního bodu tělesa v prostoru
  [\alpha,\beta,\gamma]  - úhel natočení vzhledem k referenčnímu systému

  - volné těleso má 6 stupňů volnosti
  - k zajištění 6 stupňů volnosti je potřeba 6 kloubů (klouby = osy)

- manipulátor většinou bývá tvořen RAMENEM se třemi klouby a ZÁPĚSTÍM
 s dalšími třemi klouby (zápěstí je většinou zakončené CHAPADLEM)
- základní koncepce ramen:
  kartézská
  cylindrická
  sférická

- pozn.: problém vylití sklenice vody (!!)

- kloubová proměnná - údaj spojený s nastavením kloubu
- důležité vlastnosti manipulátorů jsou spolehlivost a rychlost manipulace
- planární manipulátor ... pouze rotační klouby
- 6 kloubů je nutná podmínka pro volnou manipulovatelnost (nikoliv
 postačující) - !!
  --> klouby musí být vhodným způsobem uspořádány
- geometrickými rozměry a uspořádáním kloubů je dán tzv. pracovní prostor
 manipulátoru

Způsob programování
-------------------
- jedná se o plánování dráhy robota
- přímé/inverzní úlohy kinematiky:
  přímá úloha   - zobrazení z prostoru kloubových souřadnic do prostoru
           kartézských souřadnic
  inverzní úloha - ze znalosti pozice je potřeba spočítat hodnoty
           kloubových souřadnic
          - složitější než přímá úloha kinematiky
          - může mít více řešení, dokonce nekonečně mnoho
- schéma programování / řízení průmyslového robota - obr. 12
- dráha robota je většinou uložena ve formě kloubových souřadnic
 (spolu s časem)

- různé přístupy k programování robota:
  1. Přímé programování
    - inverzní úlohu kinematiky řeší člověk
    - člověk vede rameno robota požadovanou trajektorií
    - nebo navádí robota do požadovaných pozic v prostoru - např. pomocí
     tlačítek ovládacího panelu

  2. Nepřímé programování
    - trajektorie pohybu programována většinou ve formě křivek (např. na
     základě výkresů, ...)
    - inverzní úloha je řešena offline

  3. Přímé plánování
    - viz. předchozí způsob, ale inverzní úloha se řeší v reálném čase
    - robot se pohybuje na základě hodnot získaných ze senzorů
    - např. když má robot uchytit pohybující-se objekt a jeho poloha není
     předem známa

  - někdy se dělí na Continous Path(CP) / Point To Point(PTP)

Kinematika průmyslových robotů
------------------------------
- manipulátor je tvořen kinematickými členy (kinematický řetězec)
- dva členy, které jsou vzájemně spojeny a mohou se pohybovat vzhledem k sobě,
 se nazývají kinematická dvojice
- kinematické dvojice jsou spojeny klouby
- kinematický člen, který je pevně spojený s prostředím, se nazývá rám

- vzájemná poloha dvou členů je jednoznačně určena pevným počtem údajů
- nejmenší počet těchto údajů udává počet stupňů volnosti kinematické dvojice
- rotační a translační klouby mají jeden stupeň volnosti

- základní úlohou kinematiky je zkoumání vzájemného pohybu členů kinematického
 řetězce
- s jednotlivými kinematickými členy spojujeme kartézské souřadnicové systémy
- zkoumá se poloha, rychlost, zrychlení význačných bodů v těchto systémech

- posuvný pohyb - vektory v prostoru můžeme vyjádřit jako lineární kombinaci
         ortonormálních bázových vektorů
         --> sloupcové matice souřadnic v dané bázi

- rotační pohyb - těleso koná rotační pohyb, zůstává-li jedna jeho přímka
 trvale v klidu (tato přímka se nazývá osa otáčení)

- sférický pohyb - těleso koná sférický pohyb, je-li jeden jeho bod trvale v
 klidu (tento bod se nazývá střed sférického pohybu)

- nejjednodušší je rotace podle osy souřadnicového systému
 --> kompozice rotace

- obecný pohyb - lze převést na kompozici posuvného a sférického pohybu

Homogenní transformace
----------------------
- homogenní souřadnice/transformace se používají především v počítačové
 grafice
- zavedení další souřadnice (a zvýšení rozměru matice)
- TODO: podívat se na odpovídající studijní materiál PGR


Senzory
=======

Atributy senzorů
----------------
  záběr (ve stupních) a dosah (v metrech)

  přesnost (správnost dat) a rozlišení (velikost kroku)

  spotřeba - pasivní/aktivní senzory (aktivní senzor je např. sonar)

  spolehlivost HW

  fyzické rozměry senzoru

  výpočetní složitost měření

Odometrie
=========
- odometrie = měření ujeté vzdálenosti
- jako senzory lze použít tzv. enkodéry
  - mechanické, optické, magnetické
  - měření přítomnosti nějakého dobře detekovatelného materiálu (na
   otáčejícím se kolečku)
  - příkladem může být tachometr na jízdním kole nebo kuličková myš (víme...)

Rotační optické enkodéry
------------------------
- funguje na principu optické závory
- reflexní / nereflexní enkodéry
- převádí mechanický pohyb na sekvenci digitálních impulsů
- inkrementální enkodéry detekují pouze změnu polohy, zatímco absolutní
 enkodéry měří i aktuální polohu v rámci 360 stupňů
- inkrementální enkodér ... dva obdélníkové signály fázově posunuté proti
 sobě o 90 stupňů
 --> lze detekovat i směr otáčení
- absolutní enkodér ... binární / Grayovo kódování

Dopplerovské senzory
--------------------
- neměří vzdálenost na hřídeli motoru (neprojeví se chyby způsobené
 prokluzem kol apod.)
- měření fázového posunu odraženého signálu
- typicky se používá mikrovlnný radarový senzor, který směřuje dolů k zemi
 pod úhlem 45 stupňů

Dálkoměry
=========
- často používané senzory u indoor robotů
- pro měření dálky se používají dvě metody:
  1. měření doby letu (TOF = Time Of Flight)
    - vyšle se puls směrem k objektu
    - měří se doba, za jakou se odražený puls vrátí zpět

  2. měření fázového posuvu
    - spojitě vysílaný signál

  3. frekvenčně modulovaný radarový signál
    - modifikace předchozího způsobu měření

TOF dálkoměry
-------------
- používají se pro svou nízkou cenu
- zatížené různými druhy chyb:
  - rychlost šíření pulsu záleží na prostředí
  - proměnlivé odrazové vlastnosti cílových objektů
  - u laserových dálkoměrů také chyba způsobená měřením času

Sonary
------
- SONAR = SOund Navigation And Ranging
- používají se na ponorkách
- tři typy:
  hydrofony - naslouchání zvuků
  projektory - šíření zvuků
  transduktory - šíření i poslouchání zvuků

- rozdělují se na aktivní/pasivní
  pasivní - sada hydrofonů
      - pracují na frekvenci 750 Hz až 2 kHz

  aktivní - dokáže s velkou přesností spočítat vzdálenost objektu (rychlost
       šíření zvuku vodou je známá)
      - pracují na frekvenci 2 kHz až 10 kHz

- chyby měření:
  zkrácení
  - vlna je vysílána ve tvaru kužele
  - pokud je povrch předmětu v ostrém úhlu k sonaru, zvuk z jedné strany
   kužele dorazí k překážce dříve a odrazí se zpátky
  - výsledkem je potom kratší naměřená vzdálenost

  zrcadlový odraz
  - paprsek vyslaný sonarem se můžu různě odrážet, než se vrátí zpět (vlivem
   natočení jednotlivých objektů)
  - výsledkem pak může být delší naměřená vzdálenost

  přeslech
  - zachycení odražené vlny jiného sonaru
   (zejména při použití více sonarů)

Ultrazvukové dálkoměry
----------------------
- vychází ze Sonaru
- nejčastěji založené na TOF principu
- snímač tvoří piezo-keramický měnič (přijímač/vysílač), komparátor/zesilovač
- piezo-elektrické krystaly jsou drahé, proto jsou nahrazeny piezokeramikou
- senzory s jedním měničem mají tzv. mrtvou/slepou zónu, ve kterém nemůže být
 odezva detekována

- základní parametry
  maximální dosah

  slepá/mrtvá zóna

  snímací rozsah
  - nastavuje se při kalibraci senzoru
  - podmnožina aktivního rozsahu při kterém dochází k aktivaci výstupu

  úhel odklonu
  - může být různý pro různé materiály

  rychlost přeběhu
  - jakou rychlostí se může objekt pohybovat, aby jej senzor zachytil

  reakční doba
  - doba mezi vysláním impulsu a aktivováním výstupu senzoru

Elektronický kompas
===================
- vycházejí z magnetického pole Země (stejně jako klasické kompasy)
- magnetické pole Země je způsobeno rozdílem rychlosti pohybu zemského povrchu
 a zemského jádra
- střelka kompasu neukazuje přesně na geografický severní pól
  deklinace - rozdíl mezi skutečným a měřitelným pólem

- magnetické pole země lze chápat jako vektorovou veličinu
  azimut - úhel mezi magnetickým severem a směrem pohybu objektu (robota)

  inklinace - úhel mezi vektorem magnetického pole Země a vektorem jeho
        horizontální složky
       - na rovníku 0, na pólech +/-90 stupňů

Magnetometry
------------
- senzory pro měření magnetického pole
- azimut se určuje podle hodnoty horizontální složky magnetického pole Země
- existují dva způsoby jak jej změřit:
  mechanicky - dva vhodně umístěné magnetometry, které v horizontální poloze
         udržuje kardanový závěs

  elektronicky - bez použití kardanového závěsu
         - využívají se tři magnetometry

Fluxgate kompasy
---------------
- dvě cívky navinuté okolo jádra s vysokou permeabilitou
- k primární cívce je připojen řídící signál s frekvencí okolo 10 kHz
- řídící signál nutí jádro oscilovat mezi saturačními body, které jsou dány
 magnetizační (B-H) křivkou jádra
- změna permeability jádra ovlivňuje amplitudu signálu na sekundárním vinutí
- k demodulaci výstupního signálu se používají fázově citlivé demodulační
 techniky

Hall-effect kompasy
-------------------
- využívají Hallova jevu
 (to by od nich asi člověk čekal, že?)

Magnetoindukční kompasy
-----------------------
- pro každou osu jedna cívka, která funguje jako indukční část LR-oscilátoru
- na základě změny magnetického pole se mění frekvence oscilátorů

Magnetorezistentní kompasy
--------------------------
- měří se změna elektrického odporu magnetického materiálu
 (magnetorezistentní jev)
- využití v mobilní robotice

Akcelerometr
============
- senzor měřící rozdíl mezi kinematickým zrychlením a gravitačním zrychlením
- původně přímo pomocí pružiny (jasné)
  - 2NPZ: $F=ma$
  - tuhost pružiny: $F=k \delta_x$
- dnes příklon k MEMS (mikro eletro-mechanickým) akcelerometrům, ale zatím
 stále problém s přesností
- také kapacitní snímače pohybu (problém s teplotní stabilitou)

Radar
=====
- RADAR = RAdio Detection And Ranging
- pracuje na základě vysílání elektromagnetických vln - použitelné za téměř
 jakýchkoliv klimatických podmínek
- radarové systémy lze rozdělit na zobrazovací a nezobrazovací:
  nezobrazovací - např. měření rychlosti
         - pracují na principu měření frekvence (Dopplerova posunu)

  zobrazovací - např. poziční indikátory
        - zobrazují na monitoru objekty obklopující rotující anténu
        - také jako součásti družic (monitorování zemského povrchu)
        - obraz je tvořen zachytáváním odražených vln

  incidenční úhel - popisuje vztah mezi vyzařováním radaru a snímaným
           objektem

- používá se v mobilní robotice k detekci objektů
- také pro tvorbu 3D snímků prostoru kolem robota
- např. detekce překážek v okolí robota
- nevýhodou je vysoká cena senzoru a někdy také jeho fyzické rozměry

Kamera
======
- dnes většinou založené na CCD snímačích

CCD
---
- založené na fotoefektu (foton narazí do atomu a tím přemístí některý z jeho
 elektronů do tzv. excitovaného stavu)
- činnost CCD snímače lze rozdělit do tří fází:
  1. příprava CCD
    - bez přístupu světla jsou odebrány všechny volné elektrony
    - smazání zbytku předchozího obrazu

  2. expozice obrazu
    - na elektrody se přivede kladné napětí a nechá se působit světlo

  3. snímání obrazu
    - po uzavření závěrky
    - na skupiny elektrod se přivede trojfázový hodinový signál
    - shluky elektronů z jednotlivých pixelů se přesouvají přes sousední
     pixely směrem k výstupnímu zesilovači


Efektory
========
- koncová zařízení robota, která dokážou fyzicky měnit jeho okolí
- typickými efektory mobilních robotů jsou tzv. pohony zajišťující pohyb
 robota v prostředí
- ale také chapadla, vrtáky, šroubováky, ...
- všechny typy efektorů musí být nějak poháněny

Elektromotor
============
- točivý elektrický stroj pracující na principu elektromagnetické indukce
- přeměňuje elektrickou energii na mechanickou práci
- magnetický obvod je rozdělen vzduchovou mezerou na stator a rotor

- klasifikace elektromotorů:
  - podle ukotvení motoru (patkové / přírubové)
  - podle typu chlazení (žádné, vlastní/cizí ventilace)
  - podle napájecího napětí:
    1. stejnosměrné motory
    2. střídavé motory
      a) asynchronní (mezi frekvencí napájecího napětí a otáčkami
              existuje skluz, který je daný zatížením motoru)

      b) synchronní (otáčky jsou synchronní s frekvencí napájecího napětí
             a nezávisí na zatížení motoru)

    3. krokové motory

- pracovní oblasti pohonů:
  A. motorický režim - pohon pohání zařízení, které představuje zátěž
  B. rekuperační režim - motor je poháněn připojeným strojem a jeví se jako
              brzda

  - navíc se může hřídel motoru točit dvěma směry --> 4 kvadranty
  - podle toho se rozlišují jedno-, dvou- a čtyř-kvadrantové měniče

Stejnosměrný motor
------------------
- často se používá u mobilních robotů
- příznivá cena i hmotnost vzhledem k výkonu
- složitější řízení rychlosti a zejména polohy
 (ve srovnání s krokovým motorem)
- komutátor není bezúdržbový

- obvykle pracuje s vyššími otáčkami a nižším momentem
- pro použití v mobilních robotech je nutná převodovka
- motor je často dodáván i s převodovkou a senzorem polohy/rychlosti

- klasifikace podle typu buzení:
  1. permanentní magnet - stator není cívka ale magnet
  2. sériové buzení - motor lze napájet i střídavým proudem
  3. cizí buzení - zvlášť je buzen rotor a zvlášť stator

- charakteristiky:
  $\omega_0$ - frekvence otáčení bez zátěže (při daném napětí)
  $I_0$ - proud tekoucí do motoru bez zátěže
  $I_S$ - proud nakrátko tekoucí do motoru při úplném zastavení (zátěží)
  $M_S$ - maximální točivý moment
  $P_MAX$ - maximální výkon motoru
  $\eta$ - účinnost motoru (závisí na protékajícím proudu)

- řízení otáček
  - změnou napájecího napětí motoru
  - s rostoucím napájecím napětím roste také maximální točivý moment

  - pokud je potřeba snížit otáčky a zároveň zvýšit moment, je potřeba
   použít mechanickou převodovku
  - nejvyššího otáčivého momentu dosahují planetové převodovky
  - motor s převodovkou tvoří pohon robota

  - regulace napětí
    - předřadný odpor - ztrátová
    - PWM (víme) - nevýhodou je pískání cívek, pokud regulace pracuje
     na frekvenci ve slyšitelném pásmu

Rotační krokový motor
---------------------
- používají se jako pohony s nastavitelnou rychlostí a polohou bez zpětné vazby
- snadno se uvádí do provozu
- jsou relativně nezávislé na připojené zátěži
- není potřeba extra nastavovat nějaké parametry
- pracují s minimální údržbou po celou dobu své životnosti

- charakteristickou vlastností je otáčení hřídele po krocích
- jedna otáčka je složena z pevně definovaného počtu kroků
- místo rychlosti otáčení se tedy mluví o frekvenci krokování
- využívají svůj maximální moment již při nulové rychlosti

- v jednoduchých aplikacích se používají dvoufázové krokové motory
- v pohonech s mikrokrokovým pohybem se používají pětifázové
- dnes jsou moderní třífázové krokové motory, které kombinují vlastnosti dvou
 předchozích (mají vysoký výkon při nízké hlučnosti a malých rozměrech)

- krok ... pohyb z magneticky klidové polohy do nejbližší další
- dosahuje se pomocí změny napájecího napětí cívek statoru
- řízení krokového motoru
  - nejjednodušší způsob představuje napájení vždy jen jedné cívky statoru
  - dnes už je tento způsob zastaralý a nepoužívá se

  - moderní řízení je většinou pomocí třífázového sinusového signálu
    --> redukce vyšších harmonických frekvencí
    --> snížení ztrát
    --> snížení hlučnosti

    - počet kroků = počet pólových párů x počet mikrokroků
    - velikost kroku = 360 / počet kroků (jasné)

  - důležitá je rozběhová charakteristika motoru
  - udává mezní frekvenci při dané zátěži, když se ještě motor dokáže
   rozběhnout nebo zastavit bez ztráty kroku
  - pokud je požadovaná rychlost vyšší, využívá se rozběhová rampa
  - rozběhová charakteristika je také závislá na momentu setrvačnosti
   připojené zátěže

  --> důležitý pojem: "ztráta kroku"

Lineární krokový motor
----------------------
- vhodný pro pomalé ale velmi přesné polohování menších břemen
- lineárně rozvinutý systém třífázového krokového motoru
- pevný lineární stator, nad ním se na vzduchovém polštáři pohybuje běžec
- při pohybu běžce nedochází k mechanickým ztrátám ani opotřebení
- vysoká účinnost, dlouhá životnost, prakticky žádná údržba

- princip 2fázového lineárního krokového motoru
  - běžec je tvořen permanentním magnetem a dvěma elektromagnety
  - magnetický tok prochází přes vzduchovou mezeru do statoru
  - stator má zuby (hřeben)

- princip 3fázového lineárního krokového motoru
  - na běžci jsou tři cívky
  - každá cívka je vždy o 120 stupňů posunutý vzhledem k zubům
  - poloha může být automaticky blokována s odpojením napájecího napětí


Stereometrie a fotogrammetrie
=============================
- robotika má úzký vztah k počítačovému vidění (zpracování a analýza
 digitálního obrazu)
- z pohledu robotiky je důležité zejména stereo-vidění:
  stereoskopie - scéna je zobrazována pomocí dvou obrazů a tím je simulován
          prostorový vjem

  fotogrammetrie - řeší opačný problém
          - snaží se z dvojice snímků zjistit, jak jsou jednotlivé
           objekty ve scéně vzdáleny

Monokulární podněty
===================
- podněty vnímatelné i jedním okem
- stín, relativní velikost, gradient textury, perspektiva, ...

Světlo a stín
-------------
- světlo a stín poskytují základní informaci o hloubce
- vržené stíny také poskytují informace o vzájemných polohách objektů
- světlejší objekty se nám jeví jako by byly umístěny blíže

Relativní velikost
------------------
- velikost objektu promítnutého na sítnici oka
- poskytuje informaci o vzdálenosti objektů (zejména relativní)
- větší objekty se nám jeví, jako by byly umístěny blíže
- důležitou roli ve vidění člověka hraje paměť
  - pamatujeme si jak jsou různé objekty "obvykle" velké
  - z toho si náš mozek dopočítává vzdálenosti těchto objektů

Vložené objekty
---------------
- objekty ležící mezi pozorovaným objektem a pozorovatelem
- týká se zejména neprůhledných objektů, přes které jiné objekty (nebo jejich
 části) prostě nevidíme

Gradient textury
----------------
- tuto vlastnost objevili psychologové v nedávné době
- ukazuje se na příkladech les, trávník
- při různé vzdálenosti jsou vidět různé detaily textury
- Level Of Detail? :-)

Barevné zkreslení
-----------------
- snížení viditelnosti vzdálených předmětů vlivem prostředí
- velmi vzdálené objekty získávají modravý nádech způsobený rozptylem
 červeného světla

Pohybová paralaxa
-----------------
- informace o hloubce poskytované pohybujícím se obrazem
 (pohybuje se buď svět nebo pozorovatel)
- objekty, které jsou blízko pozorovateli, se jeví, jako by se pohybovaly
 rychleji
 (a to je právě způsobeno paralaxami)

Perspektiva
-----------
- znásobuje efekt prostorového vnímání
- přestavuje vztah mezi scénou v popředí a v pozadí

Jas - vzdálenější objekty jsou méně jasné než objekty blízké

Vnímání prostoru
================
- záhada vysvětlena v roce 1938 (Wheatstoneův stereoskop)

Disparita sítnic
----------------
- každé oko vnímá svět z jiného úhlu
- disparita je zpracována částí mozku do jednoho prostorového obrazu
- tato schopnost mozku se nazývá fúze
- výsledek fúze se potom nazývá stereopsie (prostorové vidění)

Paralaxy
--------
- úhel, který svírají směry vedené ze dvou různých míst k pozorovanému objektu
- vzdálenost mezi očima ... interokulární vzdálenost (asi 64mm)
- existují čtyři základní typy paralax:
  1. nulová paralaxa
    - body v obou obrazech si vzájemně odpovídají (leží na sobě)
    - optické osy očí mají průsečík v rovině procházející bodem P

  2. pozitivní paralaxa
    - optické osy očí jsou téměř rovnoběžné
    - nastává, když se člověk dívá na velmi vzdálený bod

  3. divergentní paralaxa
    - optické osy očí se od sebe vzdalují (rozbíhají se)
    - vzácné; málokdo dokáže dosáhnout takového stavu :-)

  4. negativní paralaxa
    - optické osy očí se kříží před rovinou procházející bodem P
    - máme "zaostřeno" na předmět, který je blíže

Meziosová separace
------------------
- vzdálenost mezi soustavami čoček pro stereovnímání
- jsou-li čočky blízko sebe, je efekt hloubky redukován
- navýšení vzdálenosti má za následek zvětšení paralax
 (a tím i navýšení hloubkového vjemu)

Stereoskopická projekce
=======================
- založené na základním modelu optické soustavy (očí) a jeho vztahu k průmětně
 (sítnice nebo kamera)

Perspektivní promítání
----------------------
- promítání obrazu z levého a pravého oka je podobné promítání 3D scény do 2D
- existuje několik metod zobrazení 3D scény na ploše monitoru:
  A. ortonormální projekce - osa z (hloubka) je jednoduše ignorována
  B. perspektivní projekce - respektuje pravidla prostorového vnímání

Stereo perspektivní promítání
-----------------------------
- obrazy z levého a pravého oka jsou vlastně dva různé obrazy
- získáme je promítnutím scény na dvě různé vzájemně posunuté průmětny
- mozek tyto obrazy dokáže spojit a tím zajistit prostorové vnímání scény
- tím rozlišujeme pozitivní/negativní/nulovou paralaxu

Fotogrammetrie
==============
- opačný problém než u stereoskopie
- snažíme se zjistit "původní" polohu bodu v prostoru
 (zejména jeho hloubku - tj. vzdálenost od průmětny)
- vycházíme z toho, že známe rozteč očí (rozteč kamer)


Nízkoúrovňové řízení robotů
===========================
- řízení jednotlivých efektorů na úrovni HW
- existuje několik typů podvozků
- tato kapitola se zabývá výhradně kolovými podvozky

Diferenciální podvozek
----------------------
- nejjednodušší a nejpoužívanější typ podvozku u mobilních robotů
- podvozek tvoří dvě hnaná kola a jeden či více opěrných bodů
- stupeň volnosti je roven jedné
- jako pohon se používají stejnosměrné motory s enkodéry nebo krokové motory
- velmi jednoduchá odometrie, jednoduchá manévrovatelnost
- robot je schopen se otočit "na místě"
- pokud má navíc robot válcový tvar, eliminuje to možnost uváznutí v prostoru
 (v rohu apod.)

- základem řízení je rozdíl rychlosti jednotlivých kol
- z rozdílu rychlosti kol je možné spočítat poloměr kružnice (zatáčky)

Synchronní podvozek
-------------------
- každé kolo má dva stupně volnosti
- obvykle tři kola uspořádaná do tvaru rovnostranného trojúhelníku
- obvykle válcovitý tvar robota

- všechna kola se otáčí vždy stejným směrem a stejnou rychlostí a míří také
 vždy na stejnou stranu
- synchronizace kol je dosahována buď elektronicky nebo mechanicky
- velice jednoduchá odometrie

Robot s tříkolovým uspořádáním
------------------------------
- zadní kola robota jsou poháněna
- přední kolo robota je motoricky natáčeno
- výhodou je opět velmi jednoduché řízení
  - jedním motorem ovládáme směr pohybu
  - jedním motorem ovládáme rychlost

- tento podvozek neumožňuje rotaci robota na místě
- autonomní řízení robota v terénu je velmi komplikované
- "tříkolka"

Robot s Ackermanovým podvozkem
------------------------------
- podvozek známý z automobilu
- obvykle jsou poháněna zadní kola a přední kola jsou natáčena
- každé kolo je natáčeno pod jiným úhlem, protože opisují kružnici každé
 o jiném poloměru
- pokud jsou obě kola natáčena stejně, je třeba počítat s většími prokluzy
- dvě přední kola se někdy ve výpočtech nahrazují prostředním "virtuálním"
 kolem

Podvozky se všesměrovými koly
-----------------------------
- kola umožňují pohyb ve dvou osách
- konstrukce všesměrových mobilních platforem
- všesměrová kola jsou vlastně běžná kola, která na svém obvodu mají řadu
 pasivních válečků
- takto konstruované podvozky umožňují dosáhnout téměř libovolného pohybu
 (i několik elementárních pohybů současně)

Paradigmata robotiky
====================
- paradigma je filozofie nebo množina předpokladů a/nebo technik, které
 charakterizují přístup k určité třídě problémů
- žádné paradigma není za všech okolností nejlepší
 (pro různé problémy se hodí různé přístupy k jejich řešení)

Hierarchické paradigma
----------------------
- někdy označované jako deduktivní
- používalo se asi do roku 1980, kdy bylo objeveno reaktivní paradigma
- běží smyčka: detekce - plán - úkon (Sense-Plan-Act)
- fáze:
  - vnímání (pomocí senzorů)
  - modelování
  - plánování
  - vykonání (řízení efektorů)

- všechna data ze senzorů se slučují do jediné (globální) datové struktury
  --> model okolí
- model okolí je pak používán plánovačem

- k sestavení plánu se využívají všechny dostupné údaje
- nevýhoda: při vykonávání se nic nekontroluje (robot neví co se děje)

- architektura ... metoda implementace paradigmatu
- architektury pro hierarchické paradigma:
  NHC = Nested Hierarchical Controller
  - dekompozice plánování do třech různých podsystémů
  - plánovač mise, navigátor, pilot
  - tok dat je striktně dopředný
  - systém v každém cyklu pracuje po krocích
  - problém s volbou rozumně velkého kroku

Reaktivní paradigma
-------------------
- základem je biologie, chování zvířat v přírodě
- živočichové žijí v otevřeném světě, musí tedy překonat
 "problém uzavřeného světa"
- k překonání tohoto problému není potřeba téměř žádný mozek :-)
- v přírodě je často inteligence redukována na chování
- chování mapuje vstupy senzorů na vzor motorických akcí, které jsou použity
 k dosažení cíle

- chování lze rozdělit na tři druhy:
  1. reflexivní chování - dosahuje nejkratší doby odezvy
  2. reaktivní chování - je naučené za doby života, spouští se ale bez
              vědomých myšlenek
  3. vědomé chování - chování předem naplánované a zcela řízené vědomím

- určité chování spouští tzv. spouštěč
 (obvykle logická proměnná, případně kombinace logických proměnných)
- chování lze kombinovat
- vnímání lze použít jako spouštěč i jako vstup chování
- nepoužívá se plánování
- chování je z matematického hlediska funkce

- nejznámější architekturou pro reaktivní paradigma je vrstvová architektura
  - systém se skládá z několika vrstev (s postupně rostoucí složitostí)
  - robot je řízen reaktivně
  - mezi moduly se komunikuje spíše přes okolní prostředí

Hybridní paradigma
------------------
- vzniklo kombinací hierarchického a reaktivního
- opětovně bylo začleněno plánování a uvažování do řízení robota,
 přičemž nebyly ztraceny výhody reaktivního paradigmatu
- na vrstvu chování byly přidány další vrstvy

- nejnižší vrstva je tvořena množinou modulů
- každý modul dodává robotovi určitou schopnost
- vyšší vrstvy pak odpovídají deduktivním systémům
- moduly nižší vrstvy jsou tedy aktivovány podle navrženého plánu

- zůstává problém s (pomocí senzorů robota) neviditelnými překážkami
- architektura:
  řadič - většinou FSM

  správce zdrojů - přidělování senzorů apod.

  kartograf - často obsahuje globální model světa

  plánovač mise

  monitorování výkonu a řešení problémů


Navigace mobilních robotů
=========================
- důležitou metrikou je rozlišení navigace
 (silniční robot vs. chirurgický nanorobot)
- navigaci lze rozdělit do několika kategorií:
  globální navigace - určuje absolutní pozici robota ve světě

  lokální navigace - určuje relativní pozici robota vzhledem k ostatním
            objektům

  osobní navigace - určuje polohu různých částí robota ve vztahu k sobě
           samému

Referenční bod navigace
-----------------------
- potřebujeme nějaký pevný bod, ke kterému je vztažena veškerá navigace
 (tj. kde leží počátek absolutní navigace)

Dead-reckoning
--------------
- častý způsob navigace u mobilních robotů
- jednoduchá matematická metoda určení polohy robota
 (vychází z předchozí známé polohy robota)

- navigace může být založena na odometrii
- bohužel s akumulací informací získané odometrií se akumulují také chyby
 (zejména při měření směru)
- chyby při měření odometrie lze rozdělit na systematické a nesystematické:
  systematické chyby - rozlišení enkodéru, vzorkovací frekvence, nestejný
             poloměr kol, ...

  nesystematické chyby - přejezd nerovnoměrných povrchů, prokluz kol, ...

- roboti s malou základnou (roztečí kol) jsou více náchylné na chyby orientace
- problémy působí také vlečné kolečko (problém nákupního vozíku)
- kola robotu by měla být pokud možno úzká a ne nafukovací
- u mobilního robota je důležitá přesná kalibrace navigačního systému

Inerciální navigace
-------------------
- navigace založená na plynulém snímání zrychlení ve všech třech osách
- integrací lze zjistit ujetou dráhu
- tři akcelerometry
- velmi citlivé na chybu gyroskopu

Majáková navigace
-----------------
- v moderní době se klasické světelné majáky kombinují s rádiovými
- mezi robotem a majákem nesmí ležet překážka
- pro určení polohy robota se používají dva hlavní přístupy:
  1. triangulace - využívá vztah mezi orientací robota a polohou majáků
  2. trilaterace - využívá měření vzdálenosti mezi robotem a majáky

- radiové majáky (GPS, víme)
- ultrazvukové majáky - vyžívají se ve vodním prostředí
- optické majáky - využívá se odraz laserového paprsku

Vizuální navigace
-----------------
- spoléhá se na optické senzory (laserové dálkoměry, CCD kamera)
- prostředí je typicky reprezentováno v podobě geometrické informace
- optický senzor musí být schopen zachytit orientační body
- vizuální navigace je úzce spjata s počítačovým viděním

Navigace založená na orientačních bodech
----------------------------------------
- přirozené orientační body jsou součástí prostředí
- umělé orientační body jsou do prostředí přidány
  - navigační čáry (magnetické, termické, ...)

Navigace založená na mapách
---------------------------
- robot si pomocí senzorů tvoří mapu svého lokálního okolí
- podle podobnosti lokální a globální mapy lze určit polohu robota
 (porovnání může být netriviální)
- dva základní typy reprezentace map:
  1. geometrická - objekty jsou pozicovány absolutně
  2. topologická - relativní vztahy mezi objekty

GPS - Global Positioning System
-------------------------------
- umožňuje určit polohu a rychlost objektu v reálném čase
- oběžná dráha družic je asi 20000km nad zemským povrchem
- zřizovatel zaručuje že minimálně 4 družice jsou vidět kdykoliv odkudkoliv
- nyní celkem 28 družic

- pomocí porovnání s referenčním pozemským signálem lze dosáhnout přesnosti
 v řádu několika mm (lze provádět geodetická měření)

- poloha lze spočítat na základě zpoždění signálu
- ale také pomocí měření Dopplerova kmitočtu
- případně kombinací obou metod